Internkontroll

Internkontroll

Tema / Tjenester

Internkontroll er definert som systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lovpålagte HMS-krav.

Ricove kan bistå alle bedrifter med å få på plass et HMS rammeverk som tilfredsstiller kravene til internkontrollforskriften.
 
For å møte fremtiden har Ricove inngått et samarbeid med Kuba Norge som leverer et web-basert internkontrollsystem, som kan tilpasses din virksomhet. Dette er også tilpasset til bruk på både nettbrett og smart-telefoner.
 
HMS ble satt ordentlig på agendaen hos norske virksomheter når Internkontrollforskriften kom i 1996. Ved innføring av denne forskrift ble kravene til norske virksomheter strammet inn slik at systematiske tiltak skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i HMS lovgivningen.
 
Formål:
Formålet med internkontroll fremgår i Internkontrollforskriftens paragraf 1. Det systematiske arbeidet med internkontroll skal fremme følgende punkter:
  • Arbeidsmiljø og sikkerhet
  • Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser
  • Vern av det ytre miljø mot forurensing og en bedre avfallshåndtering
 
Hvem trenger Internkontroll?

Alle virksomheter som har arbeidstakere er underlagt krav om internkontroll.

 
Ansvarlig:
Den som  er ansvarlig for virksomheten er pliktig til å innføre internkontroll i virksomheten, og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter(verneombud).
 
Omfang:
Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse og risikoforhold som er nødvendig for å etterleve krav i forhold til HMS lovgivningen. Innholdet i internkontroll-forskriften er som følgende: 
  • Ha oversikt over alle lover og forskrifter som er gjeldende for virksomheten, og at dette er tilgjengelig for de ansatte.
  • Sørge for at ansatte har tilgjengelig kunnskap og ferdigheter i det systematiske HMS-arbeidet, og at de blir informert om endringer. 
  • Sørge for at ansatte får muligheter til å medvirke
  • Fastsette mål for HMS(må dokumenteres)
  • Risikoanalyser og handlingsplaner(må dokumenteres)
  • Iverksette rutiner for å avdekke risiko, rette opp og forebygge(hendelsesrapportering, må dokumenteres)
  • Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen(må dokumenteres)  
 Referanser: 
Internkontrollforskriften §5 og arbeidsmiljøloven §3-1 krav til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.


Del denne siden med alle