Granskning

Ricove utfører granskninger etter MTO-metodikken i en analyse for å avdekke menneskelige, teknologiske og organisatoriske forhold i en årsaks-rekkefølge med et mål om å hindre at lignende hendelser oppstår for fremtiden.


Før granskning starter må det foreligge et mandat, som sier noe om hvilke fullmakter en granskningsgruppe har. En utnevnt granskningsleder vil på bakgrunn av dette opprette en granskningsgruppe som består av både utførende og fagpersoner. Granskningsgruppen starter så prosessen med å innhente informasjon, både gjennom dokumentasjon og intervjuer. 

En granskning er en metodisk gjennomgang av en oppstått uønsket hendelse med et formål om å lære og iverksette tiltak, slik at lignende hendelser ikke oppstår for fremtiden. For å iverksette tiltak som har effekt vil det være essensielt å identifisere de bakenforliggende årsakene til hvorfor en uønsket hendelse har oppstått. For å få til dette benytter Ricove MTO-metodikken for å kartlegge hendelsesforløp, definere direkte og bakenforliggende årsaker, konsekvensanalyse, samt finne barrierebrudd. 

Analysen vil se hvordan forskjellige prosesser i en organisasjon har påvirket hverandre, slik at oppstått hendelse tidlig i et hendelsesforløp har fått utviklet seg i en negativ retning. Hvis det oppstår en serie av enkelt hendelser uten at forskjellige barrierer forhindrer dette, vil det til slutt oppstå en uønsket hendelse der konsekvensen kan være kritisk eller katastrofal. 

På bakgrunn av denne analysen vil Ricove utarbeide en rapport og fremme gode anbefalinger til tiltak som bør implementeres i organisasjonen, for å hindre at lignende hendelser oppstår i fremtiden. 

Ricove har god erfaring som granskingsleder i større hendelser for store internasjonale oljeselskaper.