Internkontroll

Internkontroll er definert som systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lovpålagte HMS-krav.


Ricove kan bistå alle bedrifter med å få på plass et HMS rammeverk som tilfredsstiller kravene til internkontrollforskriften. 

For å møte fremtiden har Ricove inngått et samarbeid med Kuba Norge som leverer et web-basert internkontrollsystem, som kan tilpasses din virksomhet. Dette er også tilpasset til bruk på både nettbrett og smart-telefoner. 

HMS ble satt ordentlig på agendaen hos norske virksomheter når Internkontrollforskriften kom i 1996. Ved innføring av denne forskrift ble kravene til norske virksomheter strammet inn slik at systematiske tiltak skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i HMS lovgivningen. 

Formålet med internkontroll fremgår i Internkontrollforskriften paragraf 1. Det systematiske arbeidet med internkontroll skal fremme følgende punkter:

  • Arbeidsmiljø og sikkerhet
  • Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser
  • Vern av det ytre miljø mot forurensing og en bedre avfallshåndtering

Hvem trenger internkontroll?

Alle virksomheter som har arbeidstakere er underlagt krav om internkontroll.

Den som er ansvarlig for virksomheten er pliktig til å innføre internkontroll i virksomheten, og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter(verneombud). Omfang:Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse og risikoforhold som er nødvendig for å etterleve krav i forhold til HMS lovgivningen. 


Innholdet i internkontroll-forskriften er som følgende:

  • Ha oversikt over alle lover og forskrifter som er gjeldende for virksomheten, og at dette er tilgjengelig for de ansatte.
  • Sørge for at ansatte har tilgjengelig kunnskap og ferdigheter i det systematiske HMS-arbeidet, og at de blir informert om endringer.
  • Sørge for at ansatte får muligheter til å medvirke
  • Fastsette mål for HMS (må dokumenteres)
  • Risikoanalyser og handlingsplaner (må dokumenteres)
  • Iverksette rutiner for å avdekke risiko, rette opp og forebygge (hendelsesrapportering, må dokumenteres)
  • Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen (må dokumenteres)

Referanser: Internkontrollforskriften §5 og arbeidsmiljøloven §3-1 krav til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.