Kvalitet

Kvalitet er i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav. Kvalitetsledelse beskriver kvalitet for å ha minst to dimensjoner. Det er produktkvalitet og kvalitet i organisasjon.


Ricove leverer rådgivere som kan bistå i korte og lengre oppdrag som Kvalitet-leder eller Kvalitet-rådgiver/koordinator, i prosjekter, midlertidige engasjementer, eller på timebasis. 

I en stadig økende konkurranse vil en god kvalitetsledelse være god økonomi. Ofte for en bedriftsleder vil en kvalitetsledelse ses på kun som utgifter. Undersøkelser viser at kvalitetskostnader til en bedrift utgjør mellom 20 og 35% av omsetning. 70 til 80% av disse kostnadene kan være enkle å identifisere og redusere. Dette viser at god kvalitetsledelse skaper merverdi for et selskap. I en stadig økende konkurranse er det også flere kunder som krever god kvalitet av sine leverandører. 


Avhengig av mål og strategi kan Ricove tilby sine kunder å få på plass noen kvalitetskrav:

  • Bistår kundens ledergruppe og ansatte med Kvalitets-arbeidet i virksomheten
  • Bistår i å etablere, utvikle, og oppdatere det systematiske Kvalitets-arbeidet i virksomheten
  • Etablere KPI`er for virksomheten, utarbeider handlingsplan og følger opp aksjoner
  • Få på plass et rapporteringsverktøy, følge opp avviksrapportering, fremmer anbefalinger til tiltak og følger opp trender
  • Bistår virksomheten i å etablere prosesser og rutiner, samt utarbeide prosedyrer og instrukser
  • Compliance
  • Verifikasjoner
  • Revisjoner - ISO 9001:2015
  • Identifisere og gjennomføre relevant opplæring innen Kvalitet
  • Utarbeider kursmateriell og avholder internopplæring av ansatte