Revisjon

Ricove utfører interne system- og prosessreivsjoner for kunder opp mot blant annet ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og byggherreforskriften.


En revisjon er en metode for å se at de krav som stilles til bedriften blir overholdt. Revisjonen følges opp med en kartlegging av bedrift gjennom styrende dokumenter, intervjuer og verifikasjoner.
En revisjon er en kontroll av bedriften opp mot aktuelle myndighetskrav, standarder og interne krav. 


En revisjon kan utføres som:

  1. Systemrevisjon der en tar en helhetlig vurdering av alle elementene i et styringssystem (for eksempel. et kvalitetsstyringssystem). Et styringssystem er bedriftens rammeverk som beskriver strategi, mål, handlingsplan, metoder, og relevante krav.
  2. Prosessrevisjon der en undersøker bestemte prosesser i et styringssystem (for eksempel et kvalitetsstyringssystem) eller en bedrift.
  3. Produktrevisjon der en undersøker et produkt på overenstemmelse med spesifiserte kvalitetskjennetegn.