HMS

HMS handler om begrepene helse, miljø og sikkerhet. Alle virksomheter i Norge har en plikt om å fremme et godt arbeidsmiljø for sine ansatte, forebygge helseskader og verne om det ytre miljøet.


Ricove kan tilby HMS rådgivere som kan bistå i korte og lengre oppdrag, både midlertidige engasjementer eller på timebasis.

Formålet til en bedrift vil være å skape merverdi for sine eiere, ansatte og sine kunder. Ved å ha høy fokus på HMS og et rammeverk som ivaretar dette, er du langt på vei som bedriftsleder for å lykkes. For å møte fremtiden har Ricove inngått et samarbeid med Kuba Norge som kan levere web-baserte HMS styringssystemer, som er tilpasset din virksomhet. Dette er også tilpasset for bruk på både nettbrett og smart-telefoner.

Ved å implementere et HMS styringssystem vil du både oppnå merverdi, samtidig som du oppfyller forskjellige myndighetskrav, avhengig av virksomhetens omfang. Planlegg, utfør, følg opp og forbedre(PUFF-hjulet) er en enkel beskrivelse på systematikken ved god HMS. 


Avhengig av bedriftens omfang og behov kan Ricove tilby følgende tjenester for sine kunder:

 • Støtte opp om kundens ledergruppe/ansatte med HMS-arbeidet i virksomheten
 • Etablere, utvikle og oppdatere det systematiske HMS-arbeidet
 • Etablere HMS-mål, følge opp og rapportere status
 • Risikoanalyser som SJA, ToolBox Talk, Hazid, Hazop, og enkle kartleggingsskjemaer
 • HMS inspeksjoner og vernerunder
 • Få på plass rapporteringsverktøy, følge opp hendelsesrapportering og måling av trender
 • Utarbeide kampanjer og erfaringsoverføringer
 • Lede work-shop
 • Bistå som granskningsleder eller delta i granskningsteam ved ulykker og uønskede hendelser for å avdekke bakenforliggende årsaker
 • Utarbeide beredskapsplan
 • Bistå virksomheter med utarbeidelse av interne kravdokumenter (prosedyrer, instrukser og rutiner)
 • Bistå virksomheter i arbeidsmiljøsaker slik som verneombud (VO), arbeidsmiljøutvalg (AMU) og bedriftshelsetjeneste (BHT)
 • Være bedriftens kontaktperson opp mot forskjellige tilsynsmyndigheter slik som arbeidstilsynet, petroleumstilsynet osv.
 • Følge opp sykefravær
 • Utarbeide kursmateriell og avholder internopplæring av ansatte i HMS
 • HMS verifikasjoner
 • Compliance
 • Revisjoner- ISO 14001:2015, ISO 45001, arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, internkontrollforskriften og byggherreforskriften.